Kallelse årsmöte

Årsmöte Camp Sweden 24 februari  2024 Kl 11.00 O’Leary’s Mall of Scandinavia

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan

för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av: (Valberedningens förslag)

a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter, tre stycken, i styrelsen för en tid av två år.

c) halva antalet övriga ledamöter, tre stycken, i styrelsen för en tid av ett år.

d) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.

d) en avsett föreningens medlemsregister, extern auktoriserad revisor för en tid av

ett år. I detta val är inte föreningens medlemmar valbara.

e) tre ledamöter i valberedningen, för en tid av ett år, varav en ordförande.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts i enlighet med 3 kap 2 §. 

Följande förslag på följande stadgeändringar kommer behandlas på årsmötet. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Stadgeändring för att möjliggöra medverkan digitalt på årsmöte. 3 kap Årsmöte §1 Tidpunkt och kallelse

Skrivelse i nuvarande stadgar: Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Förslag på ny skrivelse: Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av mars månad på tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling mellan deltagarna.

Stadgeändring för att tillåta att beslut fattas vid extra årsmöte vid upplösning av föreningen §7 Stadgeändring §9 Upplösning av föreningen

Skrivelse i nuvarande stadgar: För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster vid tre på varandra följande ordinarie årsmöten.

Inkommit förslag på ändring: att vid upplösning av föreningen krävs ett årsmöte eller ett extra insatt årsmöte.

Styrelsens förslag på ny skrivelse: vid upplösning av föreningen krävs tre årsmöten vilka kan vara ordinarie årsmöte eller extra årsmöte med minst en (1) månads mellanrum.

Bli medlem här:

https://apply.cardskipper.se/n6l

I stadgarna finns information om medlemmars rösträtt, yttrande- och
förslagsrätt på möte. http://campsweden.se/camp-sweden/stadgar-camp-sweden/

/Varmt välkomna önskar hela styrelsen

Lämna en kommentar