Slutgiltig kallelse årsmöte 2017

Camp Sweden kallar till årsmöte lördagen den 18:e Februari! Årsmötet kommer att ske på  Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, 112 27 Stockholm, klockan 13:00.

Valberedningens förslag på ny styrelse för verksamhetsåret 2017 ser ut enligt följande:

Ordförande:
Lena Hunt (omval)
 
Ledamöter:
Peter Deros (sittande)
Rose-Mari Modén (sittande)
Susanne Petersson (sittande)
Göran Frisk (omval)
Henrik Petersson (nyval)
Max Andersson (nyval)
 
Suppleanter:
Åsa Kjersel (nyval)
Linda Eriksson (nyval)

Möteshandlingar:
 
Inkomna motioner:
 

Motion nr 1:

Ann Ekstrand:
Flytta årsmötet till Mars månad. Motivering: För att revisorn ska hinna gå igenom det ekonomiska så behöver årsmötet flyttas till mars månad från 2018.

Styrelsen yrkar att årsmötet bifaller motionen

Motion nr 2:

Tomas Barneby:
Inför Familjemedlemsskap i Camp Sweden för 500kr.

Styrelsen yrkar att årsmötet bifaller motionen

Motion nr 3:

Lena Hunt:
Ta bort 50kr för ungdomsmedlemskap iom familjemedlemskapet

Styrelsen yrkar att årsmötet bifaller motionen

 

Resterande handlingar delas ut på årsmötet.

 

Vid årsmötet kommer följande behandlas och protokollföras:

1 Mötets öppnande

2 Faställande av röstlängd för mötet

3 Val av Mötesordförande

4 Val av mötessekreterare

5 Godkännande av dagordningen

6 Styrelsens verksamhetsberättelse

7 Årsredovisning/bokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkommna motioner

10 Beslut om motioner

11 Fastställande av medlemsavgifter

12 Val av

a)    Ordförande för en tid av 1 år

b)   Val av 3 ledamöter för en tid av 2 år

c)     Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år

d)   Val av extern auktoriserad revisor för en tid av 1 år

e)    Val av 3 ledamöter i valberedning för en tid av 1 år varav en ordförande

13 Årsmötets avslutande

© 2013 CampSweden.se    |    Vi står upp för Sverige!    |    Kontakta oss här »
Producerad av Webbyrån Teveo